Senin, 26 Juli 2010

17 PUPUH (Tujuh Welas Pupuh

Tah panggih deui gening sareng sim kuring anu biasa we teu bosen-bosen sharing sareng pambaca sadaya...
dina laman ieu sim kuring bade sharing 17 pupuh sunda...ma'lum wee bahasa na jadi sunda heula...da judul Laman na 17 pupuh sunda..hikshikshiks...
Pupuh téh nyaéta wangun puisi lisan tradisional Sunda (atawa, mun di Jawa, katelah ogé macapat) nu tangtu pola (jumlah engang jeung sora) kalimahna. Nalika can pati wanoh kana wangun puisi/sastra modérn, pupuh ilahar dipaké dina ngawangun wawacan atawa dangding, luyu jeung watek masing-masing pupuh nu ngawakilan kaayaan kajadian nu keur dicaritakeun.tah mun pambaca rek ngadonlot pupuhna...sok we klick dina ngaran pupuh dihandap ieu!
1. Asmarandana>>
2. Balakbak>>

3. Dangdanggula>>

4. Durma>>

5. Gambuh>>

6. Gurisa>>

7. Juru Demung>>

8. Kinanti>>

9. Ladrang>>

10. Lambang>>
———————————————————————————————————

11. Magatru>>

12. Maskumambang>>

13. Mijil>>

14. Pangkur>>

15. Pucung>>

16. Sinom>>

17. Wirangrong>>

Tidak ada komentar: